Публична покана
Четвъртък, 26 Април 2012г. 16:31ч.    PDF Печат Е-поща

Във връзка с необходимостта от определяне на изпълнител на услуга - "Комплексно почистване на административна сграда на Oбщина "Тунджа", находяща се в гр. Ямбол, пл. "Освобождение" № 1" и прогнозна цена на поръчката 45 000лв. без ДДС, Община "Тунджа" в качеството си на възложител съгласно чл.7, ал.1 от ЗОП и на основание чл.14, ал.3, т.2 и чл.101а, ал.2 от ЗОП , със своя заповед кмета на община Тунджа Георги Георгиев определи реда за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Комплексно почистване на административна сграда на Oбщина "Тунджа", находяща се в гр. Ямбол, пл. "Освобождение " № 1" по реда на глава осем-а от ЗОП и одобри Документация свързана с поръчката съдържаща: Описание предмета на поръчката; Образец Техническо предложение;Образец Списък-декларация за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на поръчката и броя на лицата, които ще участват в изпълнението на услугата;Образец Финансово предложение;Количествено стойностна сметка; Образец на декларации по чл.47 от ЗОП;проект на Публична покана ,неразделна част от тази заповед.

Публичната покана и Документацията са налични за изтегляне от следните връзки:

Публична покана

Документация обществена поръчка “Комплексно почистване на административна сграда на Oбщина “Тунджа”

Същата може да се получи и от община Тунджа, гр. Ямбол, пл. Освобождение 1, ет. 3, ст. 309, отдел „Обществени поръчки"

 
Банер