Обществена поръчка за изграждане на канализацията в Теневво
Сряда, 11 Април 2012г. 17:07ч.    PDF Печат Е-поща

Със Заповед на кмета на община „Тунджа" Георги Георгиев от 10.04.2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект "Канализационна мрежа" към строеж "Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа" чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.

Обявлението за откритата поръчка е публикувано в Регистъра за обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки и е изпратено до Европейския съюз за публикуване на притурката към „Официален вестник на Европейския съюз".

Предмет на поръчката е Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект "Канализационна мрежа" към строеж "Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа".

Канализационната мрежа е приета да бъде изцяло разделна – битова канализационна мрежа с обща дължина 28 438 м и дъждовна канализационна мрежа с обща дължина – 6 416 м. До всеки парцел в населеното място е предвидено канализационно отклонение. От регулацията на с. Тенево до ПСОВ е предвиден довеждащ колектор с дължина 268 м. Канализационната мрежа е предвидена да се изпълни от гофрирани канализационни тръби от полипропилен. В северната равнинна част на населеното място е предвидена канализационна помпена станция за препомпване на отпадъчните води от тази част на селището.

Поръчката ще бъде изпълнявана по вече изготвен инвестиционен проект във фаза работен проект и включва изпълнение на следните дейности: временно строителство; демонтажни работи; доставка на необходимите материали и оборудване; трасиране на битовата и дъждовна канализация; строително – монтажни работи; единични, комплексни и 72-часови изпитвания; изработване на изпълнителна и екзекутивна документации; геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР; всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение на ползване; дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително – монтажните работи съгласно българското законодателство.

Прогнозната стойност на поръчката, без включен ДДС, възлиза на 15 205 446.66 лв.

Срокът за получаване на оферти в администрацията на община „Тунджа" е 14.05.2012 г. до 16:00 часа.

Офертите ще бъдат отворени на 15.05.2012 г. в 10:00 ч. в административната сграда на община „Тунджа" в гр. Ямбол, ет. 2, заседателна зала.

При отваряне на офертите могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 
Банер