Отваряне на ценовите оферти за доставка на готова храна на 30 март
Вторник, 27 Март 2012г. 16:40ч.    PDF Печат Е-поща

На 30.03.2012 г. в 10:00 часа в залата на община „Тунджа", гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на готова храна по предварителни заявки" с обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Доставка на готова храна за лицата, ползващи социалните услуги в общността".

Обособена позиция 2: „Доставка на готова храна за децата от детски градини в населените места на територията на Община „Тунджа".

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масова информация.

 
Банер