Обява за обществена поръчка
Сряда, 01 Февруари 2012г. 16:13ч.    PDF Печат Е-поща

Община Тунджа обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации" по обособени позиции както следва: позиция 1 – „Печатна реклама и публичност"; позиция 2 – „Аудио, видео и интернет промоция и реклама"

Обществената поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на Община „Тунджа" по договора за безвъзмездна финансвова помощ и насоките за публичност осъществявани от бенефициента по ОПРР 2007 -2013 г. Изпълнението на услугите по настоящата обществена поръчка са подробно изложени в техническата спецификация и изисквания на Възложителя. Осъществяването на настоящата малка обществена поръчка следва да доведе до повишаване на информираността по ОПРР, относно изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации" с оглед осигуряване на публичност и прозрачност. Предвид осигуряването на равен достъп до информация на всички, които биха могли да се заинтересуват, така и с цел изпълнение на индикаторите и целите, в рамките на тази дейност се предвижда разработване, отпечатване и разпространение на брошури, ръководства и други аудио, видео и интернет информационни материали подпомагащи изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации".

Пълната документация за участие в конкурса може да бъде изтеглена от следната връзка:

zipДокументация

 
Банер