Публични покани
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община „Тунджа” за 2016 г.” 1327
2 „Поддръжка и текущ ремонт на улично осветление в населените места на Община „Тунджа” 1931
3 НОВА Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община "Тунджа" - Публикувана на 02.10.2015 г. 1119
4 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община "Тунджа" - Публикувана на 16.09.2015 г. 1071
5 Доставка на пресни плодове и зеленчуци за директна консумация за децата от І-ва – до подготвителна група в общинските детски градини и за децата в подготвителна група и учениците от І-ІV клас в общинските у-ща на територията на община "Тунджа" 1139
6 Ремонт на плосък покрив на общинска сграда, находяща се в УПИ Х-242, кв. 17 по ПУП на с. Кабиле, Община "Тунджа" 1189
7 Комплексно почистване на административна сграда на Община "Тунджа" находяща се в гр. Ямбол, пл. "Освобождение" №1 и други сгради общинска собственост 1123
8 Преустройство и ремонт на СОУ "Св. Паийсии Хилендарски", находящо се в УПИ І-213, кв.29 по ПУП на с. Скалица, Община "Тунджа" 1412
9 Ремонт на покрив и вътрешни работи на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", находящо се в УПИ І-135, кв. 12 по ПУП на с. Дражево, Община "Тунджа" 1165
10 „Ремонт на покриви на общински сгради, находящи се на територията на Община „Тунджа“, по обособени позиции 1331
11 ОТТЕГЛЕНА "Ремонт на покриви на общински сгради, находящи се на територията на Община "Тунджа" по обособени позиции 1209
12 „Доставка на строителни материали за нуждите на община „Тунджа” 1864
13 „Подмяна на дограма и вътрешни работи на пенсионерски клуб, находящ се в УПИ – 8 – 114, кв. 15 по ПУП на с. Челник, Община „Тунджа” 1271
14 Ремонт на плосък покрив на общинска сграда–„Младежки дом”, находяща се в УПИ-8,кв.35 по ПУП на с.Безмер 1267
15 Ремонт на покрив и вътрешни работи на селска здравна служба (СЗС) с. Ботево, находяща се в УПИ І, кв.35 по ПУП на с. Ботево, Община "Тунджа" 1284
16 „Абонаментно-техническо обслужване на компютърна техника и периферни устройства” по обособени позиции 1234
17 „Извършване на охранителна услуга за нуждите на Община „Тунджа“ по обособени позиции 1302
18 ОТТЕГЛЕНА „Извършване на охранителна услуга за нуждите на Община „Тунджа“ по обособени позиции 1091
19 „Доставка на уреди и съоръжения за футболни игрища по проект „Повече възможности за масов спорт и оползотворяване на свободното време на младите хора на територията на МИГ „Тунджа” 1185
20 „Доставка на 5/пет/ броя нови тракторни косачки по проект „Повече възможности за масов спорт и оползотворяване на свободното време на младите хора на територията на МИГ „Тунджа”. 1527
 
Страница 1 от 3
Банер