Процедури за възлагане на обществени поръчки
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
21 „Текущ ремонт на улична мрежа в населени места на Oбщина „Тунджа”. 1521
22 „Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на община „Тунджа” 1010
23 „Доставка на нов комбиниран багер - товарач за нуждите на община „Тунджа” 1360
24 "Доставка и монтаж на сигнално охранителна техника за видео наблюдение и комуникация при борба с пожарите в горските територии находящи се в землището на с. Каравелово и с. Голям манастир, община "Тунджа" 1300
25 „Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения” по обособени позиции". 1492
26 Договаряне без обявление "Упражняване на авторски надзор при изграждане на канализационна система в с. Роза - етап ІІІ" 1013
27 Договаряне без обявление "Упражняване на авторски надзор при изграждане на 10 еднофамилни жилищни сгради в селата Бояджик, Завой, Козарево, Хаджи Димитрово и Калчево " 924
28 „Ремонтно-възстановителни дейности на Спортен комплекс „Генерал Инзово”, находящ се в УПИ ІІ, кв. 78, с. Генерал Инзово, Община „Тунджа” 1449
29 „Доставка на течни горива /бензин, дизел, газ – пропан бутан/ и смазочни материали за нуждите на автомобилния парк и друга техника на община „Тунджа”. 1131
30 „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа” - Договор №147/27.10.2014 г. 265
31 Открита процедура с предмет: „Изграждане на 10 еднофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими, малцинствени, социално слаби групи и други групи в неравностойно положение от населението на Община „Тунджа“ по обособени позиции" 1586
32 Договаряне без обявление „Извършване на допълнителни видове СМР във връзка с енергийно ефективна реконструкция на ЦДГ и Училище-Реконструкция на отоплителна инсталация, УПИ XIV, кв.20, с.Кукорево" 853
 
Страница 2 от 2
Банер