Процедури за възлагане на обществени поръчки
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 „Приготвяне и доставка на храна за директна консумация по предварителни заявки за лицата, ползващи социалните услуги в общността и за децата от детски градини в населените места на територията на Община „Тунджа”. 2357
2 „Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на Община “Тунджа” от координатор на стандартна балансираща група”. 2240
3 "Доставка на строителни материали за нуждите на Община "Тунджа" 2049
4 ПРЕКРАТЕНА "Приготвяне и доставка на готова храна за директна консумация по предварителни заявки” с обособени позиции 1996
5 „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа”. 2198
6 Договаряне без обявление „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „ДСХ” и „ДСП” - с. Болярско”, СП „Домашен социален патронаж” - с. Победа, „ДСХ” - с. Генерал Инзово и "ДСХ" - с. Скалилца, община "Тунджа", по обособени позиции" 1193
7 „Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на община „Тунджа”, включваща обществен превоз на пътници на територията на Република България и извън нея и извършване на специализиран превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут на територията на 1287
8 "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община "Тунджа" 1589
9 Договаряне без обявление с предмет:„Аварийно-възстановителни работи и отстраняване на последици от природно бедствие по улична настилка на ул. „Независима България” и на ул."Александър Стамболийски" с. Бояджик, Община Тунджа”. 1030
10 Комплексна доставка на твърди горива за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2015/2016 година по обособени позиции 1177
11 Ремонт на път, съставляващ ПИ № 000170 по КСВ на землището с. Хаджидимитрово, осигуряващ достъп до „Регионален център за управление на отпадъци в регион Ямбол“ от км. 0+000 до км. 0+800 1294
12 ПРЕКРАТЕНА „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа”. 1255
13 „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, СП „Домашен социален патронаж” - с. Победа, „Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и „Дневен център за стари хора с. Скалица 1400
14 „Доставка на течни горива /бензин, дизел, газ – пропан бутан/ и смазочни материали за нуждите на автомобилния парк и друга техника на община „Тунджа”. 1366
15 Ремонт на път JAM 3050 /ІІ-53, Калчево-Войника/Тамарино-Саранско-Граница община (Стралджа – Тунджа) -Сламино – Каравелово /І-7/ от км 5+000 до км 7+250, І-ви етап от км. 5+000 до км. 5+998 1533
16 „Изграждане на трибуни за зрители, паркинг и ограда по северната граница на УПИ ІІ - Спортен комплекс, кв.43, с. Кабиле” 1546
17 „Поддържане /текущо и зимно/ и текущ ремонт на ОПМ на Община „Тунджа” 1552
18 „Приготвяне и доставка на готова храна за директна консумация по предварителни заявки” по обособени позиции 1298
19 „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на „ДСХ” и „ДСП” - с. Болярско”, СП „Домашен социален патронаж” - с. Победа, „Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и „Дневен център за стари хора” - с.Скалица, Община „Тунджа” по обособени позици 1109
20 Договоряне без обявление:„Изграждане на обслужваща сграда в спортен комплекс в УПИ ІІ, кв. 43, с. Кабиле” е необходимо да се открие процедура на договаряне без обявление с предмет: „Извършване на допълнителни количества и видове строително – монтажни рабо 1200
 
Страница 1 от 2
Банер