Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 24 Август 2021г. 15:29ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе на подземен кабел 1kv за захранване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.469 по КККР в землището на с.Кукорево, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 40484.32.344 – с НТП полски път, публична общинска собственост по КККР в землището на с.Кукорево, обл.Ямбол.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.

 
Обявление
Вторник, 24 Август 2021г. 15:27ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 40484.3.102, обхващащи част от поземлен имот с идентификатор 40484.3.169, поземлен имот с идентификатор 40484.3.167 и част от поземлен имот с идентификатор 40484.3.166 – селскостопански, горски, ведомствени пътища, публична общинска собственост.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в стая №103 на общината.

 
Обявление
Вторник, 24 Август 2021г. 15:25ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е проект за за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация на урегулиран поземлен имот IV 105, 106 и урегулиран поземлен имот III 104, като вътрешната регулационна линия се приведе в съответствие със съществуващата на място имотна граница на ПИ № 104 и се образува урегулиран поземлен имот IV 105, 106, 117, кв. 26 по ПУП на с. Дражево, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ" - стая № 103 на І - етаж в Община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 24 Август 2021г. 15:24ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II 64, урегулиран поземлен имот III 65 и урегулиран поземлен имот XII 66, като се приведат регулационните им линии към съществуващата на място граница между ПИ № 64, ПИ № 65 и ПИ № 66 и се определят линии на застрояване на новообразуваното УПИ III 65, кв. 9 по ПУП на с. Болярско, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ" - стая № 103 на І - етаж в Община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 24 Август 2021г. 15:21ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Ханово до с. Генерал Инзово и до с. Роза, община „Тунджа", област Ямбол.

Продължение...
 
Обявление
Вторник, 24 Август 2021г. 15:19ч.    PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 40484.3.102, по КККР в землището на с.Кукорево, област Ямбол, като се раздели на тринадесет урегулирани поземлени имота с предназначение за малкоетажно жилищно застрояване.

 


Страница 2 от 115
Банер