Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 11 Август 2020г. 07:05ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) трасе на оптичен кабел. Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 53480.34.48 и 53480.34.47 - с НТП Пасище, Стопанисвано от общината, 53480.34.46 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост, 53480.33.78 - с НТП За местен път, Общинска публична собственост по КККР, находящи се в землището на с. Окоп, през поземлени имоти с идентификатори 77150.15.188 - с НТП За местен път, Общинска публична собственост, 77150.14.196, 77150.14.191, 77150.12.188 и 77150.11.130 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост по КККР, находящи се в землище с. Ханово, през поземлени имоти с идентификатори 62921.64.299, 62921.65.300, 62921.65.227, 62921.66.652, 62921.28.84, 62921.29.118, 62921.16.145, 62921.12.101 и 62921.12.146 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична общинска собственост, 62921.65.315 и 62921.66.215 - с НТП За местен път, Публична общинска собственост, 62921.12.53 - с НТП Дере, Общинска публична собственост по КККР, находящи се в землище с. Роза, през поземлени имоти с идентификатори 05308.27.61, 05308.29.181, 05308.29.170, 05308.38.18 и 05308.35.151 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост, 05308.38.54 - с НТП Дере, Общинска публична собственост, 05308.43.131 и 05308.43.130 - с НТП Пасище, Стопанисвано от общината по КККР, находящи се в землище с. Болярско, Община „Тунджа", Област Ямбол. Дължината на трасето е 18312.75 м., от които 1092.30 м. са в землището на с. Окоп, 6117.00 м. са в землището на с. Ханово, 7998.70 м. са в землището на с. Роза и 3104.75 м. в землището на с. Болярско, община „Тунджа", област Ямбол. Проекта с пълна текстова и графична част на парцеларния план е на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в сградата на Община „Тунджа" - Ямбол с административен адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, всеки работен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.

 
Обявление
Вторник, 11 Август 2020г. 07:04ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия НН 1 kV и електромерни табла за външно ел. захранване на обекти в Стопански двор на с. Безмер, община „Тунджа", област Ямбол. Трасето започва от съществуващ ТП „ЗК Безмер", собственост на „Електроразпределение Юг" ЕАД (нот. акт вхр. № 12263/08.12.2005 г.), монтиран в поземлен имот с идентификатор 03229.28.203 - с НТП За стопански двор, Частна държавна собственост, преминава през поземлен имот с идентификатор 03229.28.188 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична общинска собственост по КККР, находящи се в землището на с. Безмер, община „Тунджа", област Ямбол. Проекта с пълна текстова и графична част на парцеларния план е на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в сградата на Община „Тунджа" - Ямбол с административен адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, всеки работен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.

 
Обявление
Вторник, 11 Август 2020г. 07:03ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 210 от протокол № 14/24.07.2020 г. на Общински съвет „Тунджа" – Ямбол за одобряване задание проектиране и разрешава изработването на проект за парцеларен план за трасе на оптичен кабел. Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 53480.34.48 и 53480.34.47 - с НТП Пасище, Стопанисвано от общината, 53480.34.46 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична общинска собственост, 53480.33.78 - с НТП За местен път, Публична общинска собственост по КККР, находящи се в землището на с. Окоп, през поземлени имоти с идентификатори 77150.15.188 - с НТП За местен път, Публична общинска собственост, 77150.14.196, 77150.14.191, 77150.12.188 и 77150.11.130 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична общинска собственост по КККР, находящи се в землище с. Ханово, през поземлени имоти с идентификатори 62921.64.299, 62921.65.300, 62921.65.227, 62921.66.652, 62921.28.84, 62921.29.118, 62921.16.145, 62921.12.101 и 62921.12.146 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична общинска собственост, 62921.65.315 и 62921.66.215 - с НТП За местен път, Публична общинска собственост, 62921.12.53 - с НТП Дере, Публична общинска собственост по КККР, находящи се в землище с. Роза, през поземлени имоти с идентификатори 05308.27.61, 05308.29.181, 05308.29.170, 05308.38.18 и 05308.35.151 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична общинска собственост, 05308.38.54 - с НТП Дере, Публична общинска собственост, 05308.43.131 и 05308.43.130 - с НТП Пасище, Стопанисвано от общината по КККР, находящи се в землище с. Болярско. Дължината на трасето е 18312.75 м., от които 1092.30 м. са в землището на с. Окоп, 6117.00 м. са в землището на с. Ханово, 7998.70 м. са в землището на с. Роза и 3104.75 м. в землището на с. Болярско, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Петък, 17 Юли 2020г. 12:08ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) трасе на оптичен кабел. Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 05308.35.151, 05308.44.323, 05308.44.317, 05308.44.316 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост по КККР, находящи се в землището на с. Болярско, през поземлени имоти с идентификатори 05952.43.57, 05952.43.38, 05952.35.536, 05952.35.548, 05952.39.63, 05952.38.82 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост, 05952.35.465 - с НТП Отводнителен канал, Държавна публична собственост и 05952.84.1 – с НТП Пасище, Стопанисвано от общината по КККР, находящи се в землище с. Бояджик, община „Тунджа", област Ямбол. Дължината на трасето е 7326.40 м., от които 3658.10 м. са в землището на с. Болярско и 3668.30 м. в землището на с. Бояджик, община „Тунджа", област Ямбол. Проекта с пълна текстова и графична част на парцеларния план е на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в сградата на Община „Тунджа" - Ямбол с административен адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, всеки работен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.

 
Обявление
Петък, 17 Юли 2020г. 12:08ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) трасе на оптичен кабел. Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 53480.34.48 и 53480.34.47 - с НТП Пасище, Стопанисвано от общината, 53480.34.46 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост, 53480.33.78 - с НТП За местен път, Общинска публична собственост по КККР, находящи се в землището на с. Окоп, през поземлени имоти с идентификатори 77150.15.188 - с НТП За местен път, Общинска публична собственост, 77150.14.196, 77150.14.191, 77150.12.188 и 77150.11.130 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост по КККР, находящи се в землище с. Ханово, през поземлени имоти с идентификатори 62921.64.299, 62921.65.300, 62921.65.227, 62921.66.652, 62921.28.84, 62921.29.118, 62921.16.145, 62921.12.101 и 62921.12.146 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост, 62921.12.53 - с НТП Дере, Общинска публична собственост по КККР, находящи се в землище с. Роза, през поземлени имоти с идентификатори 05308.27.61, 05308.29.181, 05308.29.170, 05308.38.18 и 05308.35.151 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост, 05308.38.54 - с НТП Дере, Общинска публична собственост, 05308.43.131 и 05308.43.130 - с НТП Пасище, Стопанисвано от общината по КККР, находящи се в землище с. Болярско, Община „Тунджа", Област Ямбол. Дължината на трасето е 18312.75 м., от които 1092.30 м. са в землището на с. Окоп, 6117.00 м. са в землището на с. Ханово, 7998.70 м. са в землището на с. Роза и 3104.75 м. в землището на с. Болярско, община „Тунджа", област Ямбол. Проекта с пълна текстова и графична част на парцеларния план е на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в сградата на Община „Тунджа" - Ямбол с административен адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, всеки работен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.

 
Обявление
Петък, 17 Юли 2020г. 12:07ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание , на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № ДС 04-00017-13.07.2020г. на Областен Управител на област Ямбол за одобряване на техническо задание за проектиране и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект „Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ" ООД, гр.Ямбол от с.Каравелово, община „Тунджа" до с.Бояново и с.Кирилово, община Елхово, област Ямбол. Трасето на кабела в земмлището на с.Каравелово преминава през поземлени имоти с идентификатори 36200.35.73, 36200.39.119, 36200.40.107, 36200.45.99, 36200.45.101, 36200.43.100 с НТП полски пътища, общинска публична собственост, поземлени имоти с идентификатори 36200.38.92 и 36200.40.92 с НТП отводнителен канал, общинска публична собственост.

 


Страница 2 от 74