Обявления по ЗУТ
Обявление
Понеделник, 16 Декември 2019г. 15:46ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот I102,101 и урегулиран поземлен имот ХVII103 в кв.12 по ПУП на с. Безмер, община „Тунджа", област Ямбол, като се измести вътрешно регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота, като от УПИ I102,101 се предадат 300м2 към УПИ ХVII103 и се определят ограничителни линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 16 Декември 2019г. 15:45ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот 35028.21.22 по КККР в землището на с.Кабиле, община „Тунджа", област Ямбол, като се отреди урегулиран поземлен имот и линии на застрояване – за жилищно строителство, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината.

 
Обявление
Понеделник, 16 Декември 2019г. 15:45ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 1255/03.12.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I102,101 и урегулиран поземлен имот ХVII103 в кв.12 по ПУП на с. Безмер, община „Тунджа", област Ямбол, като се измести вътрешно регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота, като от УПИ I102,101 се предадат 300м2 към УПИ ХVII103 и се определят ограничителни линии на застрояване, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 16 Декември 2019г. 15:44ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1247/29.11.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I и урегулиран поземлен имот II в кв.1 по ПУП на с.Меден кладенец, като се обединят в един урегулиран поземлен имот с отреждане – за винарска изба, съгласно приложена скица-предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 16 Декември 2019г. 15:44ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1233/27.11.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ проект за ПУП – Парцеларен план и инвестиционен проект за изграждане на „Кабелни линии НН 1 kV от МТП „8" до ново електромерно табло - ЕТ и до подменен стоманобетонен стълб – СБС на въздушна мрежа НН-ВНН, захранваща Манастир „Рождество Пресвета Богородица" в землището на с.Кабиле, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Четвъртък, 28 Ноември 2019г. 13:04ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот X549 в кв.69 по ПУП на с.Роза, община „Тунджа", област Ямбол, като се раздели на два урегулирани поземлени имота и се определят линии на застрояване, съгласно приложените чертежи.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 


Страница 10 от 71
Банер