Обявления по ЗУТ
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:10ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 - 0744/10.06.2021 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XI 110 и урегулиран поземлен имот X 111, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ № 110 и ПИ № 111 в кв. 15 по ПУП на с. Крумово, община „Тунджа", област Ямбол и се определят ограничителни линии на застрояване, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП - ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:09ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 - 0687/31.05.2021 г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване, като вътрешните регулационни линии на УПИ ХVIII 387 в кв. 53, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 396, № 395 и № 388 и се образува УПИ ХVIII 387 за производствена, складова дейност и жилищни нужди по ПУП на с. Победа и се определят ограничителни линии на застрояване, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:09ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 - 0483/26.04.2021 г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 05952.457.2 и 05952.457.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) находящи се в „Стопански двор", на с. Бояджик, община „Тунджа", област Ямбол, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:08ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 - 0655/26.05.2021 г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива с цел промяна предназначението на УПИ II 10066 с отреждане за крайпътен обслужващ комплекс търговско обслужваща част, ресторант за бързо хранене и паркинг с идентификатор 23501.10.94 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Дражево, област Ямбол в УПИ II 94 за търговска и складова дейност – бензиностанция, газстанция, метан станция и инвестиционен проект – метанстанция, бензиностанция и търговска част, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:08ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 - 0687/31.05.2021 г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробния устройствен план - план за регулация на УПИ IV 105,106 и УПИ III 104 в кв. 26, като вътрешната регулационна линия на УПИ IV 105,106 в кв. 26, бъде поставена в съответствие със съществуващата имотна граница на поземлен имот № 104 и се образува УПИ IV 105,106,117, като отреждането не се променя, по ПУП на с. Дражево, община „Тунджа", област Ямбол, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:07ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 - 0686/31.05.2021 г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробния устройствен план - план за регулация на УПИ ХI 214, УПИ I 214, УПИ III 214, УПИ IV 215, УПИ V 215, УПИ VI 215 и УПИ Х 216 в кв. 44, като вътрешната регулационна линия на УПИ ХI 214, УПИ I 214 и УПИ III 214 в кв. 44, бъде поставена в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 215 и № 216, като отреждането не се променя, по ПУП на с. Гълъбинци, област Ямбол, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 


Страница 10 от 115
Банер