Обявления по ЗУТ
Обявление
Четвъртък, 19 Март 2020г. 09:59ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 0207/09.03.2020г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ ХII 107, УПИ ХIII 106, УПИ IV 101 и УПИ V 100 в кв.3, по ПУП на с.Победа, като вътрешните регулационни линии на УПИ ХII 107, УПИ ХIII 106, УПИ IV 101 и УПИ V 100 в кв.3, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 100 и № 101 и се определят ограничителни линии на застрояване на новообразувания урегулиран поземлен имот ХII 106,107 по ПУП на с. Победа, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Четвъртък, 19 Март 2020г. 09:58ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0206/09.03.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - план за регулация на урегулиран поземлен имот VII-23 в кв.12 по ПУП на с.Кабиле, като се раздели на два УПИ, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Четвъртък, 19 Март 2020г. 09:58ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0205/09.03.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - план за регулация на урегулиран поземлен имот XIII-за обитаване и КОО в кв.13 по ПУП на с.Кабиле, като се промени отреждането му за фотоволтаична централа, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Петък, 28 Февруари 2020г. 15:25ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0169/25.02.2020 г. за разрешаване изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с индификатор 23501.31.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) находящ се в Стопански двор на с.Дражево, общ. „ Тунджа", обл. Ямбол

 
Обявление
Петък, 28 Февруари 2020г. 15:24ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0168/25.02.2020 г. за разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ II 199,201 в кв.47 по ПУП на с.Дражево общ. „ Тунджа", обл. Ямбол,, като бъде разделен на два самостоятелни урегулирани поземлени имота II 199,201 и III 201 като отреждането не се променя.

 
Обявление
Петък, 28 Февруари 2020г. 15:23ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0141/19.02.2020 г. за разрешаване изработване на подробен устройствен план – план схема на трасе на кабел 1kv от ТП „Дражево 2", кл. „Дражево, п/я „Ямбол" до ГРТ/ново/ в УПИ V58 в кв.15 по ПУП на с.Дражево, общ. „ Тунджа", обл. Ямбол.

 


Страница 10 от 74