Обявления по ЗУТ
Обявление
Сряда, 08 Април 2020г. 17:51ч.    PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти IV-385, V-386 и VI-387 кв.41 по ПУП на с.Окоп, които се обединяват и се образува урегулиран поземлен имот VI-385,386,387 за бензиностанция, газостанция, пълначно за туристически бутилки, ТИР паркинг и търговска сграда.

 
Обявление
Понеделник, 06 Април 2020г. 07:11ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0279/24.03.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация на УПИ XXVI-105 за животновъден комплекс и фуражен цех и УПИ XL 40 за производствено-складова дейност и трафопост в Стопански двор по КККР на землище с.Калчево, като част от ПИ 35609.86.9 се придаде към посочените урегулирани поземлени имоти и План за застрояване на УПИ XL 40 за производствено-складова дейност и трафопост, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Четвъртък, 19 Март 2020г. 10:01ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ I56, УПИ II210 и УПИ ХI56 в кв.21 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, като се приведат регулационните линии към съществуващите на място граници на ПИ №56 и ПИ №210, като се измести вътрешно регулационната линия между УПИ ХI56, УПИ II210 и УПИ III210 в кв.21 и като УПИ III210 в кв.21 се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота и се определят линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Четвъртък, 19 Март 2020г. 10:01ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е Заповед № РД – 07- 0204/09.03.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на изменение на Подробния устройствен план:

- План за регулация на УПИ I56, УПИ II210 и УПИ ХI56 в кв.21 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, като се приведат регулационните линии към съществуващите на място граници на ПИ №56 и ПИ №210, като се измести вътрешно регулационната линия между УПИ ХI56, УПИ II210 и УПИ III210 в кв.21 и като УПИ III210 в кв.21 се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота;

- План за застрояване на новообразуваните УПИ I56, УПИ II210, УПИ ХI56, УПИ III210 и УПИ ХII210,213 в кв. 21 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Четвъртък, 19 Март 2020г. 10:00ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 0210/09.03.2020г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ IV 92 и УПИ II 97,98 за търговия, складова дейност, производство на хляб, хлебни изделия и безалкохолни напитки в кв.13, по ПУП на с.Челник, като вътрешната регулационна линия между УПИ IV 92 и УПИ II 97,98 за търговия, складова дейност, производство на хляб, хлебни изделия и безалкохолни напитки, бъде поставена в съответствие със съществуващата имотна граница на поземлен имот № 97 и се определят ограничителни линии на застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти УПИ IV за съхранение на земеделска продукция, инвентар и обитаване и УПИ II 97,98 за търговия, складова дейност, производство на хляб, хлебни изделия и безалкохолни напитки по ПУП на с. Челник, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Четвъртък, 19 Март 2020г. 09:59ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 0208/09.03.2020г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ ХII 74 и УПИ ХI за аптека и здравна служба в кв.12 по ПУП на с.Веселиново, община „Тунджа", област Ямбол.

 


Страница 9 от 74