Обявления по ЗУТ
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:12ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 - 0710/07.06.2021 г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот X129 и урегулиран поземлен имот XI 129 в кв. 26 по ПУП на с. Окоп, община „Тунджа", област Ямбол, като се обединят в един урегулиран поземлен имот, се промени отреждането и се определят ограничителни линии на застрояване, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП - ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:12ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 - 0709/07.06.2021 г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация на урегулиран поземлен имот XII 951 и урегулиран поземлен имот XIV 952, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ № 951 и ПИ № 952 в кв. 87 по ПУП на с. Маломир, община „Тунджа", област Ямбол, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП - ПР, неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:12ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 - 0688/31.05.2021 г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване, относно УПИ XXVI 105, 109 за животновъден комплекс и фуражен цех по ПУП и ПИ с идентификатор 35609.86.25 по КККР, находящи се в землището на с. Калчево община „Тунджа", област Ямбол, като се обединят в един урегулиран поземлен имот, се промени отреждането и се определят ограничителни линии на застрояване, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП, неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:11ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 - 684/31.05.2021 г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробния устройствен план - План схема на трасе на ел. кабел НН от ГРТ /ново/ в УПИ V 155 в кв. 22, преминаващо през тротоари и улична мрежа - публична общинска собственост между о.т. 59 - о.т. 57 - о.т. 148 – о.т. 56 – о.т. 60 – о.т. 61 – о.т. 67, достигащ до съществуващо табло ниско напрежение, извод „Д" от ТП „1" с. Болярско в УПИ ХХ ЗА ТРП в кв. 24 по ПУП на с. Болярско, община „Тунджа", област Ямбол, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:11ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0675/28.05.2021г. за изработване на проект за-

- План за регулация , като се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ III 630,629 в кв.52 в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 629, № 630 и № 627 в кв.57 по ПУП на с.Маломир:

- План за регулация и застрояване на УПИ III 630,629 в кв.57, като се раздели на два урегулирани поземлени имота, определят им се линии на застрояване и се предвиди свързано застрояване между тях, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:10ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VI общ. в кв. 31 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, като се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота и се определят ограничителни линии на застрояване за новообразуваните УПИ.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ" - стая № 103 на І - етаж в Община „Тунджа" гр. Ямбол.

 


Страница 9 от 115
Банер