Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 21 Януари 2020г. 15:28ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот VI114 и урегулиран поземлен имот XI114 в кв.17 по ПУП на с. Могила, община „Тунджа", област Ямбол, като се измести вътрешно регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота и се определят линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Сряда, 15 Януари 2020г. 09:45ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0017/10.01.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване:

- План за регулация на УПИ ХI163, УПИ X164 и УПИ V159,160 в кв.23 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол.

- План за застрояване на УПИ ХI163 в кв.23 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Сряда, 15 Януари 2020г. 09:44ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот X289 в кв.48 по ПУП на с.Роза, община „Тунджа", област Ямбол, като се раздели на два урегулирани поземлени имота, съгласно приложените чертежи.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината.

 
Обявление
Сряда, 15 Януари 2020г. 09:43ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0023/13.01.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация на урегулиран поземлен имот I573 и урегулиран поземлен имот II573 в кв.71 по ПУП на с.Роза, община „Тунджа", област Ямбол, като се измести регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП-ПР, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Сряда, 15 Януари 2020г. 09:43ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 68878.13.6 по КККР, находящ се в землището на с. Стара река, община „Тунджа", област Ямбол, като се обособи урегулиран поземлен имот с отреждане - за жилищно застрояване и се определят ограничителни линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 16 Декември 2019г. 15:47ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1284/12.12.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот III392 в кв.42 по ПУП на с.Кабиле, като се ораздели на два урегулирани поземлени имоти, съгласно приложена скица-предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 


Страница 9 от 71
Банер