Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 01 Август 2017г. 10:03ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект Подробен устройствен план - план за регулация и застояване на ПИ 001033 с начин на трайно позване : нива, площ 10,000 дка, III- та категория в местност „Долен Юрт" по КВС на землище с. Стара река, община „Тунджа", с цел да се обособи УПИ I1033 с площ 2.000дка в северната част на имота с отреждане за „Складове за селскостопанска продукция и селскостопански машини" в масив 1 по КВС на с. Стара река, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С"  -  стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 01 Август 2017г. 09:57ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол съобщава, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация   на урегулиран поземлен имот ХV-22  в кв.10 по  ПУП  на с.Кукорево, община „Тунджа", област Ямбол, с цел да се поставят вътрешно регулационните линии на поземлен имот №197 в съответствие със съществуващите граници с поземлен имот № 196.

Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" , стая 103  в сградата на общинската администрация, гр.Ямбол, пл. "Освобождение" № 1.

 
Обявление
Вторник, 01 Август 2017г. 09:57ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол  съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0752/31.07.2017г. за разрешаване изработване проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване   на урегулирани поземлени имоти I за спортен комплекс в кв. 51 по  ПУП  на  с.Кукорево, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 01 Август 2017г. 09:56ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол  съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0744/27.07.2017г. за разрешаване изработване проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване   на урегулирани поземлени имоти I-10014,10015,10016,10018,10024,54004,54005,60010 в масив 54 по  ПУП  на з-ще с.Дряново, община „Тунджа", област Ямбол, като се промени застрояването на горепосочения имот на максимална височина 40.00м.

 
Обявление
Петък, 28 Юли 2017г. 10:02ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0745/27.07.2017г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за УПИ ХVIІ-235  и План за регулация на УПИ ХVIІ-235 и УПИ ХVIІI-234, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ №234 и ПИ №235 в кв.28 по ПУП на с.Генерал Инзово, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Петък, 28 Юли 2017г. 09:55ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0682/07.07.2017г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  на урегулиран поземлен имот І-68878.16.64 за мачтов трафопост землището на  с.Стара река, община „Тунджа", област Ямбол.

 


Страница 71 от 74