Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 28 Април 2020г. 08:10ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0358/14.04.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за обединяване на поземлен имот с идентификатор 48101.144.1 и поземлен имот с идентификатор 48101.144.2 по КККР, находящи се в Стопански двор на с. Миладиновци в един урегулиран поземлен имот с предназначение „За кравеферма" и инвестиционен проект „Разширение и модернизация на кравеферма".

 
Обявление
Вторник, 28 Април 2020г. 08:10ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0334/08.04.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - план за регулация на урегулиран поземлен имот I196 и урегулиран поземлен имот XVIII196 в кв.26 по ПУП на с.Кабиле, като се обединят в един урегулиран поземлен имот I196, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Вторник, 28 Април 2020г. 08:09ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VII-23 в кв.12 по ПУП на с.Кабиле, като се раздели на два урегулирани поземлени имота, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината.

 
Обявление
Вторник, 28 Април 2020г. 08:06ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № ДС – 04 – 00010 - 16.04.2020г., за одобряване на техническо задание и разрешаване изработване проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ" ООД от гр.Ямбол до с.Веселиново, община „Тунджа", област Ямбол"

 
Обявление
Сряда, 08 Април 2020г. 17:53ч.    PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план-

- План за регулация, като се приведат вътрешно регулационните линии на УПИ IV-420 и УПИ V-406 в кв.52 в съответствие със съществуващите имотн граници на поземлени имоти 420 и 406 в кв.52 по ПУП на с.Окоп

- План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти III-420 и IV-420 в кв.52, по ПУП на с.Окоп, община „Тунджа" , като се раздели УПИ IV-420 на два урегулирани поземлени имота и се предвиди свързано застрояване между тях и с УПИ III-420.

 
Обявление
Сряда, 08 Април 2020г. 17:52ч.    PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за поземлен имот 43, за който е отреден УПИ I-за автогара, в кв.4 по ПУП на с.Тенево, община „Тунджа", като му се смени предназначението му и се раздели на три урегулирани поземлени имота с отреждане за производствена, складова, търговска дейност, обществено обслужване и обитаване.

 


Страница 8 от 74