Обявления по ЗУТ
Обявление
Четвъртък, 01 Юли 2021г. 06:47ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план - План за застрояване на урегулиран поземлен имот XIV общ. в кв. 25 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, като се определят ограничителни линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ" - стая № 103 на І - етаж в Община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:15ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I за къща за гости в кв.78 по ПУП на с. Генерал Инзово, с който се променя отреждането – за търговия и услуги и се определят линии на застрояването.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината.

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:15ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план –.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:14ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ VI 232 в кв.20 по ПУП на с. Кабиле, с който се образуват два урегулирани поземлени имота и линии на застрояване за тях.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината.

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:14ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е изработен на проект за Подробен устройствен план (план за регулация и застрояване), като се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ VI-88 и УПИ VII-88 с УПИ IV-86 и УПИ VIII-89 кв.11 в съответствие със съществуващите на място граници на поземлени имоти № 88, № 86 и № 89 по ПУП на с.Ханово, обл.Ямбол, образува се нов УПИ XV-89 и се определят линии на застрояване.

 
Обявление
Понеделник, 21 Юни 2021г. 07:13ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е изработен на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти X-236 и XV-236 в кв.25 по ПУП на с.Кукорево, обл.Ямбол, като се променя вътрешната регулационна регулация по съществуващата ограда между двата урегулирани поземлени имота.

 


Страница 8 от 115
Банер