Обявления по ЗУТ
Обявление
Четвъртък, 20 Февруари 2020г. 17:06ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот III267 ЗА СЕМЕЕН ХОТЕЛ, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, КАФЕ – БАР И ЖИЛИЩЕ в кв.41 по ПУП на с. Миладиновци, община „Тунджа", област Ямбол, като се смени отреждането на „За център за настаняване от семеен тип за стари хора" и се определят линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Четвъртък, 20 Февруари 2020г. 17:05ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на

Подробния устройствен план:

- План за регулация на УПИ VII225, УПИ Х225, УПИ VI224, УПИ ХI224 и УПИ VIII227 в кв.32 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол.

- План за застрояване на УПИ VII225, УПИ Х225, УПИ VI224, УПИ ХI224 и УПИ VIII227 в кв.32 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Сряда, 12 Февруари 2020г. 07:14ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е Заповед № РД – 07- 0099/06.02.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот III267 ЗА СЕМЕЕН ХОТЕЛ, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, КАФЕ – БАР И ЖИЛИЩЕ в кв.41 по ПУП на с. Миладиновци, община „Тунджа", област Ямбол, като се смени отреждането на „За център за настаняване от семеен тип за стари хора" и се определят линии на застрояване, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Сряда, 12 Февруари 2020г. 07:13ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 68878.17.50 по КККР, находящ се в землището на с. Стара река, община „Тунджа", област Ямбол, като се обособи урегулиран поземлен имот с отреждане - за жилищно застрояване и се определят ограничителни линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Сряда, 12 Февруари 2020г. 07:13ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 35028.26.62, като се обособи урегулиран поземлен имот с отреждане - за база за съхранение на селскостопанска техника и изменение на Плана за застрояване на урегулиран поземлен имот I26.59 за плувен басейн, заведение за обществено хранене и обитаване , представляващ ПИ с идентификатор 35028.26.59 по КККР в землището на с.Кабиле, като се направи свързано застрояване между двата имота, съгласно приложена скица-предложение и техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината.

 
Обявление
Вторник, 21 Януари 2020г. 15:29ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване, като се приведат регулационните линии на УПИ ХI163, УПИ X164 и УПИ V159,160 към съществуващите на място граници на ПИ №163, ПИ №164, ПИ №160 в кв.23 и за УПИ ХI163 в кв.23 се определят ограничителни линии на застрояване по ПУП на с. Колчево, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 


Страница 8 от 71
Банер