Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 19 Септември 2017г. 09:58ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0935/13.09.2017г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І-2, УПИ ІI-21081,21082,21083 и УПИ IІI-21082,21083 в масив 2 по ПУП на с.Кабиле, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 19 Септември 2017г. 09:57ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0934/13.09.2017г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на на УПИ VIІ-68 и УПИ VIII-68, в кв.6 по ПУП на с.Безмер, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 19 Септември 2017г. 09:52ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол  съобщава, че е издадена  Заповед №РД-07-0949/15.09.2017г. за разрешаване изработване проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация   на УПИ IХ-306 и УПИ XVI-306 в кв.28 по  ПУП  на с.Кукорево, община „Тунджа", област Ямбол, с цел да се поставят вътрешно регулационните линии в съответствие със съществуващите имотни граници на ПИ №6 и ПИ №5 по кадастрален план на с.Кукорево.

-План за застрояване на УПИ IХ-306 в кв.28 по ПУП на с.Кукорево

 
Обявление
Вторник, 19 Септември 2017г. 09:51ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0745/27.07.2017г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за УПИ ХVIІ-235  и План за регулация на УПИ ХVIІ-235 и УПИ ХVIІI-234, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ №234 и ПИ №235 в кв.28 по ПУП на с.Генерал Инзово, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 19 Септември 2017г. 09:49ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застояване на УПИ Iза спортен комплекс в кв.51 по ПУП на с.Кукорево, община „Тунджа", с цел част от урегулирания поземлен имот да се преотреди за жилища с малка височина

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С"  -  стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 19 Септември 2017г. 09:48ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - план за регулация за урегулирани поземлени имоти ХIІ-62 и ХIІI-63 в кв.16 по ПУП на с.Ханово, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 


Страница 64 от 71
Банер