Обявления по ЗУТ
Обявление
Четвъртък, 08 Юли 2021г. 05:54ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е изработен на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на УПИ I-487, II-486 и XVII-483,484 в кв.49 по ПУП на с.Тенево, обл.Ямбол, с цел определяне линии на застрояване на трите урегулирани поземлени имота.

 
Обявление
Четвъртък, 08 Юли 2021г. 05:53ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план –– План за регулация и застрояване, ЕЛ, ВиК и транспортна схеми на поземлен имот с индентификатор 72240.17.56 по кадастралната карта на с. Тенево, с цел промяна на предназначението на имота „За фотоволтаична инсталация и системи за съхранение на енергия.

 
Обявление
Четвъртък, 08 Юли 2021г. 05:52ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план –– План за регулация и застрояване, ЕЛ, ВиК и транспортна схеми на поземлен имот с индентификатор 72240.23.362 по кадастралната карта на с. Тенево, с цел промяна на предназначението на имота „За фотоволтаична инсталация и системи за съхранение на енергия.

 
Обявление
Четвъртък, 08 Юли 2021г. 05:51ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0581/16.06.2021г. за изработване на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1кv започващ от съществуващ стълб № 5, извод НН- „А „ТП" ОКОП-5, пресичащ уличното платно – на улица IV клас, преминаващ през улична и тротоарна мрежа, публична общинска собственост между о.т. 75 – о.т. 74 и достигащ до УПИ II573 в кв.45 по ПУП на с.Окоп, обл.Ямбол.

 
Обявление
Четвъртък, 01 Юли 2021г. 06:50ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План схема на трасе на ел. кабел НН 1kV от съществуващ СБ стълб № 6, извод „Г", ТП / БКТП Миладиновци 4, КЛ/ВЛ Инзово, п/ст Тенево, преминаващо през тротоари и улична мрежа - публична общинска собственост между о.т. 93 - о.т. 94 - о.т. 95 – о.т. 38 – о.т. 39 – о.т. 40 – о.т. 41 – о.т. 31 – о.т. 29 – о.т. 28, достигащ до ГРТ /ново/ в УПИ V 225 и ГРТ /ново/ в УПИ XIII 217, през УПИ XIV 230 в кв. 42 по ПУП на с. Миладиновци, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ" - стая № 103 на І - етаж в Община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Четвъртък, 01 Юли 2021г. 06:49ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване, относно УПИ XXVI 105, 109 за животновъден комплекс и фуражен цех по ПУП и ПИ с идентификатор 35609.86.25 по КККР, находящи се в землището на с. Калчево община „Тунджа", област Ямбол, като се обединят в един урегулиран поземлен имот, се промени отреждането на за животновъден комплекс, фуражен цех, складове и фотоволтаична централа и се определят ограничителни линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ" - стая № 103 на І - етаж в Община „Тунджа" гр. Ямбол.

 


Страница 7 от 115
Банер