Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 19 Май 2020г. 14:46ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадено Решение №134 от Протокол №10/29.04.2020г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 40484.32.4456 по КККР на с.Кукорево, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 40484.32.339- полски път, общинска публична собственост и поземлен имот с идентификатор 40484.32.339-полски път, общинска публична собственост и стигащ до поземлен имот с идентификатор 40484.32.445 по КККР в землището на с.Кукорево, обл.Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 19 Май 2020г. 14:46ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 48101.144.2 по КККР, находящ се в землището на с. Миладиновци, Община „Тунджа", Област Ямбол. Проектното трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение започва от съществуващ водопровод в населеното място на с. Миладиновци, преминава през поземлени имоти с идентификатори: 48101.144.368 – с НТП За местен път, 48101.28.68 - с НТП Пасище, мера, 48101.28.69 - с НТП За селскостопански път, 48101.25.361 - с НТП За селскостопански път, 48101.144.6 - с НТП За селскостопански път, 48101.144.8 - с НТП За селскостопански път и стига до 48101.144.2 - с НТП За стопански двор по КККР, находящи се в землището с. Миладиновци, Община „Тунджа", Област Ямбол, и има обща дължина – 1498м. Проектите с пълна текстова и графична част на парцеларния план са на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в сградата на Община „Тунджа" - Ямбол с административен адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, всеки работен ден.

 
Обявление
Четвъртък, 07 Май 2020г. 14:47ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VIIIобщ. и урегулиран поземлен имот VIIза коо в кв.15 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, като се обединят в един урегулиран поземлен имот, смени се отреждането на „За пункт за предварителен преглед на автомобили и товарни автомобили" и се определят линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Четвъртък, 07 Май 2020г. 14:47ч.    PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за поземлен имот 53480.23.40 по КККР в землището на с.Окоп, община „Тунджа", област Ямбол, който се преотрежда за производствени, складови и други производствени дейности.

 
Обявление
Вторник, 28 Април 2020г. 08:11ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на водопровод ПЕФП Ф 90 и водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 40484.32.469 по КККР в землището на с.Кукорево, обл.Ямбол. Трасето започва от съществуващ водопровод захранващ обект „Производствена база за растителни масла", преминаващ през поземлен имот с идентификатор 40484.32.344-полски път, общинска публична собственост, поземлен имот с идентификатор 40484.1.226, път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, поземлен имот с идентификатор 40484.1.225-местен път, общинска публична собственост и стига до поземлен имот с идентификатор 40484.32.469 по КККР в землището на с.Кукорево, обл.Ямбол.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 
Обявление
Вторник, 28 Април 2020г. 08:11ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0387/21.04.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот V в кв.6 по ПУП на с.Роза, като се промени отреждането на урегулирания поземлен имот – за казан за изваряване на ракия, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 


Страница 7 от 74