Обявления по ЗУТ
Обявление
Четвъртък, 19 Март 2020г. 09:58ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0205/09.03.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - план за регулация на урегулиран поземлен имот XIII-за обитаване и КОО в кв.13 по ПУП на с.Кабиле, като се промени отреждането му за фотоволтаична централа, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Петък, 28 Февруари 2020г. 15:25ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0169/25.02.2020 г. за разрешаване изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с индификатор 23501.31.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) находящ се в Стопански двор на с.Дражево, общ. „ Тунджа", обл. Ямбол

 
Обявление
Петък, 28 Февруари 2020г. 15:24ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0168/25.02.2020 г. за разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ II 199,201 в кв.47 по ПУП на с.Дражево общ. „ Тунджа", обл. Ямбол,, като бъде разделен на два самостоятелни урегулирани поземлени имота II 199,201 и III 201 като отреждането не се променя.

 
Обявление
Петък, 28 Февруари 2020г. 15:23ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0141/19.02.2020 г. за разрешаване изработване на подробен устройствен план – план схема на трасе на кабел 1kv от ТП „Дражево 2", кл. „Дражево, п/я „Ямбол" до ГРТ/ново/ в УПИ V58 в кв.15 по ПУП на с.Дражево, общ. „ Тунджа", обл. Ямбол.

 
Обявление
Петък, 28 Февруари 2020г. 15:22ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0116/12.02.2020 г. за разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ V, УПИ VI и УПИVII с идентификатори: 77030.502.10, 77030.502.11 и 77030.502.13 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с.Хаджидимитрово, общ. „ Тунджа", обл. Ямбол.

 
Обявление
Петък, 28 Февруари 2020г. 15:21ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0092/04.02.2020 г. за разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I в кв.1; УПИ II в кв.1; УПИ I в кв.2; УПИ II в кв.2; УПИ III в кв.2; УПИ I в кв.3; УПИ II в кв.3; УПИ III в кв.3; УПИ IV в кв.3; УПИ V в кв.3; УПИ I в кв.4; УПИ II в кв.4; УПИ III в кв.4; УПИ IV в кв.4; УПИ V в кв.4; УПИ I в кв.5; УПИ II в кв.5; УПИ III в кв.5; УПИ IV в кв.5; УПИ V в кв.5; УПИ VI в кв.5 представляващи имот с идентификатор 77030.29.702 и обслужващи улици в "Индустриална зона" по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с.Хаджидимитрово, общ. „ Тунджа", обл. Ямбол.

 


Страница 7 от 71
Банер