Обявления по ЗУТ
Обявление
Петък, 22 Май 2020г. 16:45ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 136 от протокол №10/29.04.2020г. на Общински съвет „Тунджа" – Ямбол за одобряване задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Окоп, с. Ханово, с. Роза до с. Болярско, община „Тунджа", област Ямбол. Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 53480.34.48, 53480.34.47, 53480.34.46, 53480.33.78 по КККР, находящи се в землището на с. Окоп, през поземлени имоти с идентификатори 77150.15.188, 77150.14.196, 77150.14.191, 77150.12.188, 77150.11.130 по КККР, находящи се в землище с. Ханово, през поземлени имоти с идентификатори 62921.64.299, 62921.65.300, 62921.65.227, 62921.66.652, 62921.28.84, 62921.29.118, 62921.16.145, 62921.12.101, 62921.12.146, 62921.12.53 по КККР, находящи се в землище с. Роза, през поземлени имоти с идентификатори 05308.27.61, 05308.29.181, 05308.29.170, 05308.38.18, 05308.35.151, 05308.38.54, 05308.43.131, 05308.43.130 по КККР, находящи се в землище с. Болярско, Община „Тунджа", Област Ямбол.

 
Обявление
Петък, 22 Май 2020г. 16:44ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот V в кв.6 по ПУП на с.Роза, община „Тунджа", област Ямбол, като се промени отреждането - за казан за изваряване на ракия, съгласно приложените чертежи.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината.

 
Обявление
Петък, 22 Май 2020г. 16:43ч.    PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване за урегулиран V-42.59 за производствена, складова и търговска дейност и урегулиран поземлен имот III-42.345 за производствена, складова и търговска дейност по ПУП на с.Кукорево, представляващи поземлени имоти с идентификатори 40484.42.59 и 40484.42.345 по КККР в землището на с.Кукорево, община „Тунджа" като се предвиди свързано застрояване между тях.

 
Обявление
Вторник, 19 Май 2020г. 14:48ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 48101.144.2 по КККР, находящ се в землището на с. Миладиновци, Община „Тунджа", Област Ямбол. Проектното трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение започва от съществуващ водопровод в населеното място на с. Миладиновци, преминава през поземлени имоти с идентификатори: 48101.144.368 – с НТП За местен път, 48101.28.68 - с НТП Пасище, мера, 48101.28.69 - с НТП За селскостопански път, 48101.25.361 - с НТП За селскостопански път, 48101.144.6 - с НТП За селскостопански път, 48101.144.8 - с НТП За селскостопански път и стига до 48101.144.2 - с НТП За стопански двор по КККР, находящи се в землището с. Миладиновци, Община „Тунджа", Област Ямбол, и има обща дължина – 1498м. Проектите с пълна текстова и графична част на парцеларния план са на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в сградата на Община „Тунджа" - Ямбол с административен адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, всеки работен ден.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.

 
Обявление
Вторник, 19 Май 2020г. 14:47ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 40484.32.445 по КККР в землището на с.Кукорево, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 40484.32.365-полски път, общинска публична собственост и поземлен имот с идентификатор 40484.32.339-полски път, общинска публична собственост и стигащ до поземлен имот с идентификатор 40484.32.445 по КККР в землището на с.Кукорево, обл.Ямбол.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.

 
Обявление
Вторник, 19 Май 2020г. 14:47ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадено Решение №138/29.04.2020г. на общински съвет „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ" ООД от с.Роза до с.Ботево, община „Тунджа", област Ямбол.

Трасето на оптичния кабел преминава в землището на с.Роза през следните имоти: ПИ 62921.23.362, ПИ 62921.75.362, ПИ 62921.75.324 – полски пътища, общинска публична собственост. В землището на с.Ботево преминава през ПИ 05863.30.389, ПИ 05863.30.391, ПИ 05863.29.200, ПИ 05863.31.101, 05863.31.428, ПИ 05863.29.154, ПИ 05863.33.430, ПИ 05863.33.433, ПИ 05863.41.664 и ПИ 05863.39.629 – полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 05863.29.75 – ливада, стопанисвана от общината, ПИ 05863.29.202 – водно течение, държавна публична собственост, ПИ 05863.42.50 – пасище, мера, стопанисвана от общината и ПИ 05863.205.389 – др.вид терит., общинска публична собственост. Дължината на трасето е 5146.20 м, от които 1167.80 м са в землището на с.Роза и 3978.40 м в землището на с.Ботево.

 


Страница 6 от 74