Обявления по ЗУТ
Обявление
Четвъртък, 08 Юли 2021г. 05:58ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0782/16.06.2021г. за изработване на проект за - План за регулация и, като се приведат регулационни им линии на УПИ VIII124, IX123 и VII121 в кв.52 в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 124, № 123 и № 121 по ПУП на с.Маломир, обл.Ямбол

 
Обявление
Четвъртък, 08 Юли 2021г. 05:57ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0831/25.06.2021г. за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация, като вътрешната регулационна линия на УПИ III 11 в кв. 9 бъде поставена в съответствие със съществуващата имотна граница на поземлен имот № 12, като отреждането не се променя по ПУП на с. Търнава, обл. Ямбол.

 
Обявление
Четвъртък, 08 Юли 2021г. 05:57ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0830/25.06.2021г. за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация, като вътрешните регулационни линии на УПИ IV 471 в кв. 52, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 480 и № 472, като отреждането не се променя по ПУП на с. Победа, обл. Ямбол

 
Обявление
Четвъртък, 08 Юли 2021г. 05:56ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0835/28.06.2021 г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват: поземлен имот с идентификатор 66737.107.329 по КККР в землището на с. Скалица.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

1. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план, съгласно приложена скица – предложение и задание за изработване на проект за ПУП - ПП.

2. Инвестиционен проект: „Изместване на напорен водопровод" в поземлен имот с идентификатор 66737.107.329 по КККР в землището на с. Скалица, съгласно приложена скица – проект и задание, неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Четвъртък, 08 Юли 2021г. 05:55ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ V 150 и УПИ VIII 149 в кв. 13 по ПУП на с. Кабиле, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината

 
Обявление
Четвъртък, 08 Юли 2021г. 05:54ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план –– План за застрояване на урегулиран поземлен имот VIII-41 в кв.8 по ПУП на с.Окоп.

 


Страница 6 от 115
Банер