Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:44ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 473 от Протокол № 27/23.06.2021г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с индентификатор 77150.14.83 с площ 4 293 кв. м., с НТП – пасище с трайно предназначение на територията - земеделска, в местност „Горна Табия" по кадастралната карта на с. Ханово, с цел промяна на предназначението на имота за жилищно строителство .

 
Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:43ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадено Решение №466/23.06.2021г. на общински съвет „Тунджа" гр. Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 35028.22.9 с площ 11798 кв.м, с трайно предназначение на територията – земеделска, в местност „Бозалъка" по КККР в землището на с. Кабиле, с цел промяна предназначението на имота за жилищни нужди.

- Парцеларен план за транспортен достъп до него, представляващ части от поземлен имот с идентификатор 35028.22.284 – селскостопански, горски, ведомствен път, поземлен имот с идентификатор 35028.22.279 – напоителен канал, поземлен имот с идентификатор 35028.888.4 – селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост и поземлен имот с идентификатор 35028.22.276 – пасище, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, стопанисвани от общината.

 
Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:42ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XVIII 199 и урегулиран поземлен имот XIX 199 в кв. 26 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, като се обединят в един урегулиран поземлен имот и се определят ограничителни линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ" - стая № 103 на І - етаж в Община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:42ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на урегулиран поземлен имот XIV 117 в кв. 15 по ПУП на с. Кабиле, с който проект се определят линии на застрояване.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината.

 
Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:41ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план

- План за регулация , като се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ VI13, I14, II33 ,VIIIобщ., IV17, XVI36 и III32 в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 13, № 14, № 33, №12, №17 и № 36 и № 32 в кв.4 по ПУП на с.Асеново, обл.Ямбол.

- План за застрояване за УПИ VI13, УПИ I14 и УПИ II33 по ПУП на с.Асеново, обл.Ямбол, като се определят линии на застрояване съгласно приложената скица предложение, неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Четвъртък, 08 Юли 2021г. 05:59ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0782/16.06.2021г. за изработване на проект за - План за регулация и, като се приведат регулационни им линии на УПИ VIII124, IX123 и VII121 в кв.52 в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 124, № 123 и № 121 по ПУП на с.Маломир, обл.Ямбол

 


Страница 5 от 115
Банер