Обявления по ЗУТ
Обявление
Понеделник, 08 Юни 2020г. 09:59ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 162 от протокол №11/28.05.2020г. на Общински съвет „Тунджа" – Ямбол за одобряване задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 03229.41.53 с площ 25.566дка. Поземления имот е с трайно преназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – за животновъдна ферма в местност „Под линията", по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на с. Безмер, Община „Тунджа". Цел на разработката е да се образува едно УПИ I41.53 с отреждане „За временно съхранение на птичи тор, складова и стопанска дейност".

 
Обявление
Понеделник, 08 Юни 2020г. 09:58ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 163 от протокол №11/28.05.2020г. на Общински съвет „Тунджа" – Ямбол за одобряване задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Стара река до с. Козарево, община „Тунджа", област Ямбол. Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 68878.19.15, 68878.19.28, 68878.11.64, 68878.11.63 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична общинска собственост и 68878.11.62 - с НТП Пасище, Стопанисвано от общината по КККР, находящи се в землището на с. Стара река, през поземлен имот с идентификатор 37681.15.238 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична общинска собственост, по КККР, находящ се в землището на с. Козарево. Дължината на трасето е 2271.80м., от които 1094.80м. са в землището на с. Стара река и 1177.00м. са в землището на с. Козарево, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 08 Юни 2020г. 09:57ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 164 от протокол №11/28.05.2020г. на Общински съвет „Тунджа" – Ямбол за одобряване задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Чарган, с. Козарево до с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол. Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 80217.1.257, 80217.25.178, 80217.2.576 и 80217.2.645 по КККР, находящи се в землището на с. Чарган, през поземлени имоти с идентификатори 37681.31.350, 37681.31.351, 37681.19.283, 37681.31.358, 37681.31.356 и 37681.19.304 по КККР, находящи се в землище с. Козарево, през поземлен имот с идентификатор 35609.35.276 по КККР, находящ се в землище с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 08 Юни 2020г. 09:57ч.    PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване за урегулиран поземлен имот XIX-207 в кв.39 по ПУП на с.Кукорево, обл.Ямбол.

 
Обявление
Петък, 22 Май 2020г. 16:48ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 0478/19.05.2020г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ V 206 за обитаване и складова дейност, УПИ IV 213 и УПИ VI 207 в кв.21 по ПУП на с.Чарган, като вътрешните регулационни линии между УПИ V 206 за обитаване и складова дейност, УПИ IV 213 и УПИ VI 207, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 213 и № 207, отреждането не се променя и се определят ограничителни линии на застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти по ПУП на с. Чарган, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Петък, 22 Май 2020г. 16:46ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 135 от протокол №10/29.04.2020г. на Общински съвет „Тунджа" – Ямбол за одобряване задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Болярско до с. Бояджик, община „Тунджа", област Ямбол. Трасето минава през поземлен имот с идентификатор 05308.35.151, поземлен имот с идентификатор 05308.44.323, поземлен имот с идентификатор 05308.44.317, поземлен имот с идентификатор 05308.44.316 по КККР, находящи се в землището на с. Болярско, през поземлен имот с идентификатор 05952.43.57, поземлен имот с идентификатор 05952.43.38, поземлен имот с идентификатор 05952.35.536, поземлен имот с идентификатор 05952.35.548, поземлен имот с идентификатор 05952.39.63, поземлен имот с идентификатор 05952.38.82, поземлен имот с идентификатор 05952.35.465 и поземлен имот с идентификатор 05952.84.1 по КККР, находящи се в землище с. Бояджик, община „Тунджа", област Ямбол.

 


Страница 5 от 74