Обявления по ЗУТ
Обявление
Четвъртък, 07 Май 2020г. 14:47ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VIIIобщ. и урегулиран поземлен имот VIIза коо в кв.15 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, като се обединят в един урегулиран поземлен имот, смени се отреждането на „За пункт за предварителен преглед на автомобили и товарни автомобили" и се определят линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Четвъртък, 07 Май 2020г. 14:47ч.    PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за поземлен имот 53480.23.40 по КККР в землището на с.Окоп, община „Тунджа", област Ямбол, който се преотрежда за производствени, складови и други производствени дейности.

 
Обявление
Вторник, 28 Април 2020г. 08:11ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на водопровод ПЕФП Ф 90 и водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 40484.32.469 по КККР в землището на с.Кукорево, обл.Ямбол. Трасето започва от съществуващ водопровод захранващ обект „Производствена база за растителни масла", преминаващ през поземлен имот с идентификатор 40484.32.344-полски път, общинска публична собственост, поземлен имот с идентификатор 40484.1.226, път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, поземлен имот с идентификатор 40484.1.225-местен път, общинска публична собственост и стига до поземлен имот с идентификатор 40484.32.469 по КККР в землището на с.Кукорево, обл.Ямбол.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 
Обявление
Вторник, 28 Април 2020г. 08:11ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0387/21.04.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот V в кв.6 по ПУП на с.Роза, като се промени отреждането на урегулирания поземлен имот – за казан за изваряване на ракия, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Вторник, 28 Април 2020г. 08:10ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0358/14.04.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за обединяване на поземлен имот с идентификатор 48101.144.1 и поземлен имот с идентификатор 48101.144.2 по КККР, находящи се в Стопански двор на с. Миладиновци в един урегулиран поземлен имот с предназначение „За кравеферма" и инвестиционен проект „Разширение и модернизация на кравеферма".

 
Обявление
Вторник, 28 Април 2020г. 08:10ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0334/08.04.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - план за регулация на урегулиран поземлен имот I196 и урегулиран поземлен имот XVIII196 в кв.26 по ПУП на с.Кабиле, като се обединят в един урегулиран поземлен имот I196, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 


Страница 4 от 71
Банер