Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 14 Юли 2020г. 11:39ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, като се образува едно УПИ I41.53 с отреждане „За временно съхранение на птичи тор, складова и стопанска дейност" и се определят ограничителни линии на застрояване за ПИ с идентификатор 03229.41.53 по КККР, находящ се в землището на с. Безмер, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С" - стая № 103 на І - етаж в Община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 14 Юли 2020г. 11:38ч.    PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти VII-412 и VIII-413 в кв.53 по ПУП на с.Окоп, обл.Ямбол.

 
Обявление
Петък, 26 Юни 2020г. 08:20ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение №166 от Протокол №8/24.02.2020г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на оптичен кабел през поземлени имоти с идентификатори 72240.42.477, 72240.42.478, 72240.42.481, 72240.43.367, 72240.43.507, 72240.43.336, 72240.44.336, 72240.46.204, 72240.46.468, 72240.46.322, 72240.46.318, 72240.45.464 – с НТП полски пътища, публична общинска собственост, поземлени имоти с идентификатори 72240.276.315 и 72240.46.325 с НТП местни пътища, публична общинска собственост, поземлен имот с идентификатор72240.276.334 – с НТП релсов транспорт /ж.п.линия/, частна държавна собственост, поземлен имот с идентификатор 72240.46.409 – с НТП напоителен канал, частна общинска собственост и поземлен имот с идентификатор 72240.46.410 – с НТП храсти, публична общинска собственост по КККР, находящи се в землището на с. Тенево и през поземлени имоти с идентификатори 46783.12.340, 46783.12.342, 46783.12.339, 46783.12.352, 46783.38.104, 46783.37.16, 46783.37.105, 46783.48.105, 46783.48.239, 46783.35.239, 46783.35.161 и 46783.49.159 – с НТП полски пътища, публична общинска собственост, поземлени имоти с идентификатори 46783.12.353 и 46783.38.353 – с НТП пасище мера – публична общинска собственост по КККР, находящи се в землището на с. Маломир, Община „Тунджа", Област Ямбол.

 
Обявление
Петък, 26 Юни 2020г. 08:19ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0583/04.06.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II511 и урегулиран поземлен имот III511 в кв.17 по ПУП на с. Ботево, като се измести регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 08 Юни 2020г. 10:00ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение №165 от Протокол №11/28.05.2020г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобрява на задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на оптичен кабел. Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 00758.32.86 и 00758.35.198 - с НТП полски пътища, публична общинска собственост по КККР, находящи се в землището на с. Асеново, през поземлени имоти с идентификатори 67177.25.58, 67177.25.47, 67177.25.59, 67177.8.54, 67177.9.113, 67177.10.97, 67177.15.143, 67177.15.142 и 67177.14.102 - с НТП полски пътища, публична общинска собственост по КККР, находящи се в землището с. Сламино и през поземлени имоти с идентификатор 36200.21.79 и 36200.21.82 - с НТП полски пътища, публична общинска собственост по КККР, находящи се в землището на с.Каравелово, Община „Тунджа", Област Ямбол

 
Обявление
Понеделник, 08 Юни 2020г. 09:59ч.    PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване за урегулиран V-42.59 за производствена, складова и търговска дейност и урегулиран поземлен имот III-42.345 за производствена, складова и търговска дейност по ПУП на с.Кукорево, представляващи поземлени имоти с идентификатори 40484.42.59 и 40484.42.345 по КККР в землището на с.Кукорево, община „Тунджа" като се предвиди свързано застрояване между тях.

 


Страница 4 от 74