Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:47ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0882/06.07.2021 г. за разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I 15,40 за цех за производство на студено пресовано масло от черупкови и костилкови култури с идентификатор 10776.15.40 по КККР на с. Веселиново, общ. „ Тунджа", обл. Ямбол, като се образува УПИ I 15,40 за цех за производство на студено пресовано масло от черупкови и костилкови култури и фотоволтаична централа и се определят ограничителни линии на застрояване.

 
Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:46ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0881/06.07.2021 г. за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ в следния обхват :

1. Парцеларен план за трасе на нов кабел Ср. Н от съществуващ СРС до БКТП „Център", ново БКТП „Център", кабели НН от БКТП „Център" до съществуващи стълбове на ВНН в с. Бояджик, община „Тунджа", през поземлени имоти с идентификатори 05952.48.26 и 05952.48.65 по КККР на с. Бояджик, област Ямбол.

2. Инвестиционен проект за „Нов кабел Ср. Н от съществуващ СРС до БКТП „Център", ново БКТП „Център", кабели НН от БКТП „Център" до съществуващи стълбове на ВНН в с. Бояджик, община „Тунджа", през поземлени имоти с идентификатори 05952.48.26 и 05952.48.65 по КККР на с. Бояджик, област Ямбол".

 
Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:46ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 472 от Протокол № 27/23.06.2021г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобряване на задание и разрешава изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа" на поземлен имот с индентификатор 40484.11.171 с площ 8 994 кв. м., с НТП – нива с трайно предназначение на територията - земеделска, в местност „Афузов кър" по кадастралната карта на с. Кукорево, с цел промяна на отреждането на имота за изграждане на складова база за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника .

 
Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:45ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 474 от Протокол № 27/23.06.2021г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с индентификатор 40484.11.171 с площ 8 994 кв. м., с НТП – нива с трайно предназначение на територията - земеделска, в местност „Афузов кър" по кадастралната карта на с. Кукорево, с цел промяна на предназначението на имота за изграждане на складова база за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника .

 
Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:45ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 425 от Протокол № 25/27.04.2021г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобряване на задание и разрешава изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа" на поземлен имот с индентификатор 72240.23.362 с площ 930 000 кв. м, устройствена територия на транспорта в местност „Гигова мера" по кадастралната карта на с. Тенево, с цел промяна на отреждането на имота за терени за смесена многофункционална зона .

 
Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:44ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 471 от Протокол № 27/23.06.2021г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобряване на задание и разрешава изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа" на поземлен имот с индентификатор 77150.14.83 с площ 4 293 кв. м., с НТП – пасище с трайно предназначение на територията - земеделска, в местност „Горна Табия" по кадастралната карта на с. Ханово, с цел промяна на отреждането на имота за жилищно строителство .

 


Страница 4 от 115
Банер