Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 24 Август 2021г. 15:18ч.    PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - ПРЗ на урегулиран поземлен имот ХI-8 и урегулиран поземлен ХХ-8 в кв.1 по ПУП на с.Кукорево, като се обединят в един УПИ и му се определят линии на застрояване.

 
Обявление
Петък, 13 Август 2021г. 13:19ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1045/11.08.2021г. за изработване на проект за - План за регулация и застрояване на УПИ за разширение на гробищен парк /ПИ 1173/ и УПИ I1174 за гробищен парк и поземлени имоти с идентификатори 40484.1.3, 40484.1.4, 40484.1.305, 40484.1.139, 40484.1.140, 40484.1.141, 40484.1.25, 40484.1.169, 40484.1.170, 40484.171, 40484.1.27, 40484.1.29 и 40484.1.30 по КККР в землището на с.Кукорево, област Ямбол с цел обединяване и обособяване на един общ урегулиран поземлен имот с предназначение за гробищен парк.

 
Обявление
Петък, 13 Август 2021г. 13:17ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 496 от Протокол № 28/27.07.2021г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа" за поземлени имоти с идентификатори 40484.1.3, 40484.1.4, 40484.1.305, 40484.1.139, 40484.1.140, 40484.1.141, 40484.1.25, 40484.1.169, 40484.1.170., 40484.171, 40484.1.27, 40484.1.29 и 40484.1.30 в местност „Велев бряст" по КККР в землището на с.Кукорево, област Ямбол с трайно предназначение на територията – земеделска, с НТП – ниви в местност „Велев бряст" по кадастралната карта на с. Кукорево, за промяна на отреждането За гробищен парк.

 
Обявление
Петък, 13 Август 2021г. 13:16ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е изработен на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел започващ от съществуващ стълб № 5, извод НН „А, ТП „Окоп-5", пресичащ уличното платно на улица IV клас, преминаващ през улична и тротоарна мрежа, публична общинска собственост между о.т. 75 – о.т. 74 и достигащ до УПИ II573 в кв.45 по ПУП на с. Окоп, обл.Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:48ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0889/07.07.2021г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ за УПИ IV445 по ПУП на с.Кукорево, представляващ ПИ с идентификатор 40484.32.445 по КККР в землището на с.Кукорево, обл.Ямбол. Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

1. Парцеларен план на водопровод Ф 50 за захранване на УПИ IV445 по ПУП на с.Кукорево, представляващ ПИ с идентификатор 40484.32.445 по КККР в землището на с.Кукорево, обл.Ямбол.

2. Инвестиционен проект за изграждане на водопровод Ф 50 за външно захранване на двуетажна сграда с офиси, приемна, гараж за селскостопанска техника и складове, находящи се в УПИ IV445 за складова дейност по ПУП на с.Кукорево, представляващ ПИ с идентификатор 40484.32.445 по КККР в землището на с.Кукорево, обл.Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:47ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 - 0932/14.07.2021 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VIII 308, кв. 81 по ПУП на с. Безмер, община „Тунджа", област Ямбол, като се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота и се определят ограничителни линии на застрояване за новообразуваните УПИ, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП - ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 


Страница 3 от 115
Банер