Обявление
Петък, 17 Юли 2020г. 12:08ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) трасе на оптичен кабел. Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 05308.35.151, 05308.44.323, 05308.44.317, 05308.44.316 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост по КККР, находящи се в землището на с. Болярско, през поземлени имоти с идентификатори 05952.43.57, 05952.43.38, 05952.35.536, 05952.35.548, 05952.39.63, 05952.38.82 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост, 05952.35.465 - с НТП Отводнителен канал, Държавна публична собственост и 05952.84.1 – с НТП Пасище, Стопанисвано от общината по КККР, находящи се в землище с. Бояджик, община „Тунджа", област Ямбол. Дължината на трасето е 7326.40 м., от които 3658.10 м. са в землището на с. Болярско и 3668.30 м. в землището на с. Бояджик, община „Тунджа", област Ямбол. Проекта с пълна текстова и графична част на парцеларния план е на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в сградата на Община „Тунджа" - Ямбол с административен адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, всеки работен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.