Обявление
Петък, 17 Юли 2020г. 12:08ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) трасе на оптичен кабел. Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 53480.34.48 и 53480.34.47 - с НТП Пасище, Стопанисвано от общината, 53480.34.46 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост, 53480.33.78 - с НТП За местен път, Общинска публична собственост по КККР, находящи се в землището на с. Окоп, през поземлени имоти с идентификатори 77150.15.188 - с НТП За местен път, Общинска публична собственост, 77150.14.196, 77150.14.191, 77150.12.188 и 77150.11.130 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост по КККР, находящи се в землище с. Ханово, през поземлени имоти с идентификатори 62921.64.299, 62921.65.300, 62921.65.227, 62921.66.652, 62921.28.84, 62921.29.118, 62921.16.145, 62921.12.101 и 62921.12.146 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост, 62921.12.53 - с НТП Дере, Общинска публична собственост по КККР, находящи се в землище с. Роза, през поземлени имоти с идентификатори 05308.27.61, 05308.29.181, 05308.29.170, 05308.38.18 и 05308.35.151 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост, 05308.38.54 - с НТП Дере, Общинска публична собственост, 05308.43.131 и 05308.43.130 - с НТП Пасище, Стопанисвано от общината по КККР, находящи се в землище с. Болярско, Община „Тунджа", Област Ямбол. Дължината на трасето е 18312.75 м., от които 1092.30 м. са в землището на с. Окоп, 6117.00 м. са в землището на с. Ханово, 7998.70 м. са в землището на с. Роза и 3104.75 м. в землището на с. Болярско, община „Тунджа", област Ямбол. Проекта с пълна текстова и графична част на парцеларния план е на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в сградата на Община „Тунджа" - Ямбол с административен адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, всеки работен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.