Обявление
Петък, 17 Юли 2020г. 12:06ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел на „Диана кабел ТВ" ООД от с. Роза до с. Ботево.

Трасето на кабела преминава през ПИ 62921.23.362, ПИ 62921.75.362, ПИ 62921.75.324 с НТП полски път - общинска публична собственост по КККР на землище с. Роза и през ПИ 05863.30.389, ПИ 05863.30.391, ПИ 05863.29.200, ПИ 05863.31.101, ПИ 05863.31.428, ПИ 05863.29.154, ПИ 05863.33.430, ПИ 05863.33.433, ПИ 05863.41.664, ПИ 05863.39.629 с НТП полски път - общинска публична собственост, ПИ 05863.29.75 с НТП ливада - стопанисвана от общината, ПИ 05863.29.202 с НТП водно течение, държавна публична собственост, ПИ 05863.42.50 с НТП пасище, мера – стопанисвана от общината, ПИ 05863.205.389 с НТП др. вид терит. - общинска публична собственост по КККР в землището на с. Ботево, община „Тунджа" област Ямбол.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината.