Обявление
Петък, 17 Юли 2020г. 12:06ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе на оптичен кабел на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ" ООД от с.Ханово до с.Генерал Инзово. Трасето на оптичния кабел преминава в землището на с.Ханово през следните имоти: ПИ 77150.12.186, ПИ 77150.23.249, ПИ 77150.25.206- с НТП полски пътища, общинска публична собственост. В землището на с.Генерал Инзово преминава през ПИ 32740.8.609, ПИ 32740.7.71, 32740.7.687, 32740.10.687, 32740.10.687, 32740.14.691 – с НТП полски пътища , общинска публична собственост и ПИ 32740.13.234 – с НТП пасище мера – общинска публична собственост. Дължината на трасето е 8135.80 м. от които 3567.50 са в землището на с.Ханово и 4568.30 в землището на с.Генерал Инзово.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината.