Обявление
Вторник, 14 Юли 2020г. 11:41ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 180 от протокол №13/26.06.2020 г. на Общински съвет „Тунджа" – Ямбол за одобряване задание проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура. Трасето започва от съществуващ ТП „ЗК Безмер", монтиран в поземлен имот с идентификатор 03229.28.203 - - с НТП За стопански двор, Частна държавна собственост, преминава през поземлен имот с идентификатор 03229.28.188 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична общинска собственост по КККР, находящи се в землището на с. Безмер, община „Тунджа", област Ямбол.