Обявление
Вторник, 14 Юли 2020г. 11:41ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 185 от протокол №13/26.06.2020г. на Общински съвет „Тунджа" – Ямбол за одобряване задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 68878.17.58 с площ 0.817 дка. Поземления имот е с трайно преназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – за вилна сграда в местност „Долен юрт", по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на с. Стара река, община „Тунджа", с който се образува урегулиран поземлен имот с отреждане „За нискоетажно жилищно застрояване".