Обявление
Вторник, 14 Юли 2020г. 11:40ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) трасе на оптичен кабел. Проектното трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 68878.19.15, 68878.19.28, 68878.11.64, 68878.11.63 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична общинска собственост и 68878.11.62 - с НТП Пасище, Стопанисвано от общината по КККР, находящи се в землището на с. Стара река, през поземлен имот с идентификатор 37681.15.238 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична общинска собственост, по КККР, находящ се в землището на с. Козарево. Дължината на трасето е 2271.80м., от които 1094.80м. са в землището на с. Стара река и 1177.00м. са в землището на с. Козарево, Община „Тунджа", Област Ямбол. Проекта с пълна текстова и графична част на парцеларния план е на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в сградата на Община „Тунджа" - Ямбол с административен адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, всеки работен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.