Обявление
Вторник, 14 Юли 2020г. 11:40ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) трасе на оптичен кабел. Проектното трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 80217.1.257, 80217.25.178, 80217.2.576 и 80217.2.645 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична общинска собственост по КККР, находящи се в землището на с. Чарган, през поземлени имоти с идентификатори 37681.31.350, 37681.31.351, 37681.19.283 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична общинска собственост, 37681.31.358 - с НТП Дере, Публична общинска собственост, 37681.31.356 - с НТП Пасище, Стопанисвано от общината и 37681.19.304 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична държавна собственост, по КККР, находящи се в землище с. Козарево, през поземлен имот с идентификатор 35609.35.276 - с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, Публична общинска собственост по КККР, находящ се в землище с. Калчево. Дължината на трасето е 6114.75м., от които 2254.60м. са в землището на с. Чарган, 2449.50м. са в землището на с. Козарево и 1410.65м. в землището на с. Калчево, Община „Тунджа", Област Ямбол. Проекта с пълна текстова и графична част на парцеларния план е на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в сградата на Община „Тунджа" - Ямбол с административен адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, всеки работен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.