Обявление
Вторник, 14 Юли 2020г. 11:39ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, като се образува едно УПИ I41.53 с отреждане „За временно съхранение на птичи тор, складова и стопанска дейност" и се определят ограничителни линии на застрояване за ПИ с идентификатор 03229.41.53 по КККР, находящ се в землището на с. Безмер, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С" - стая № 103 на І - етаж в Община „Тунджа" гр. Ямбол.