Обявление
Вторник, 14 Юли 2020г. 11:38ч.    Печат

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти VII-412 и VIII-413 в кв.53 по ПУП на с.Окоп, обл.Ямбол.