Обявление
Петък, 26 Юни 2020г. 08:20ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение №166 от Протокол №8/24.02.2020г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на оптичен кабел през поземлени имоти с идентификатори 72240.42.477, 72240.42.478, 72240.42.481, 72240.43.367, 72240.43.507, 72240.43.336, 72240.44.336, 72240.46.204, 72240.46.468, 72240.46.322, 72240.46.318, 72240.45.464 – с НТП полски пътища, публична общинска собственост, поземлени имоти с идентификатори 72240.276.315 и 72240.46.325 с НТП местни пътища, публична общинска собственост, поземлен имот с идентификатор72240.276.334 – с НТП релсов транспорт /ж.п.линия/, частна държавна собственост, поземлен имот с идентификатор 72240.46.409 – с НТП напоителен канал, частна общинска собственост и поземлен имот с идентификатор 72240.46.410 – с НТП храсти, публична общинска собственост по КККР, находящи се в землището на с. Тенево и през поземлени имоти с идентификатори 46783.12.340, 46783.12.342, 46783.12.339, 46783.12.352, 46783.38.104, 46783.37.16, 46783.37.105, 46783.48.105, 46783.48.239, 46783.35.239, 46783.35.161 и 46783.49.159 – с НТП полски пътища, публична общинска собственост, поземлени имоти с идентификатори 46783.12.353 и 46783.38.353 – с НТП пасище мера – публична общинска собственост по КККР, находящи се в землището на с. Маломир, Община „Тунджа", Област Ямбол.