Обявление
Петък, 26 Юни 2020г. 08:19ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0583/04.06.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II511 и урегулиран поземлен имот III511 в кв.17 по ПУП на с. Ботево, като се измести регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Банер