Обявление
Петък, 22 Май 2020г. 16:43ч.    Печат

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване за урегулиран V-42.59 за производствена, складова и търговска дейност и урегулиран поземлен имот III-42.345 за производствена, складова и търговска дейност по ПУП на с.Кукорево, представляващи поземлени имоти с идентификатори 40484.42.59 и 40484.42.345 по КККР в землището на с.Кукорево, община „Тунджа" като се предвиди свързано застрояване между тях.