Обявление
Вторник, 19 Май 2020г. 14:47ч.    Печат

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 40484.32.445 по КККР в землището на с.Кукорево, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 40484.32.365-полски път, общинска публична собственост и поземлен имот с идентификатор 40484.32.339-полски път, общинска публична собственост и стигащ до поземлен имот с идентификатор 40484.32.445 по КККР в землището на с.Кукорево, обл.Ямбол.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.