Обявление
Вторник, 19 Май 2020г. 14:47ч.    Печат

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадено Решение №138/29.04.2020г. на общински съвет „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ" ООД от с.Роза до с.Ботево, община „Тунджа", област Ямбол.

Трасето на оптичния кабел преминава в землището на с.Роза през следните имоти: ПИ 62921.23.362, ПИ 62921.75.362, ПИ 62921.75.324 – полски пътища, общинска публична собственост. В землището на с.Ботево преминава през ПИ 05863.30.389, ПИ 05863.30.391, ПИ 05863.29.200, ПИ 05863.31.101, 05863.31.428, ПИ 05863.29.154, ПИ 05863.33.430, ПИ 05863.33.433, ПИ 05863.41.664 и ПИ 05863.39.629 – полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 05863.29.75 – ливада, стопанисвана от общината, ПИ 05863.29.202 – водно течение, държавна публична собственост, ПИ 05863.42.50 – пасище, мера, стопанисвана от общината и ПИ 05863.205.389 – др.вид терит., общинска публична собственост. Дължината на трасето е 5146.20 м, от които 1167.80 м са в землището на с.Роза и 3978.40 м в землището на с.Ботево.