Обявление
Вторник, 19 Май 2020г. 14:46ч.    Печат

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадено Решение №134 от Протокол №10/29.04.2020г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 40484.32.4456 по КККР на с.Кукорево, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 40484.32.339- полски път, общинска публична собственост и поземлен имот с идентификатор 40484.32.339-полски път, общинска публична собственост и стигащ до поземлен имот с идентификатор 40484.32.445 по КККР в землището на с.Кукорево, обл.Ямбол.