Обявление
Вторник, 19 Май 2020г. 14:46ч.    Печат

Община "Тунджа"- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 48101.144.2 по КККР, находящ се в землището на с. Миладиновци, Община „Тунджа", Област Ямбол. Проектното трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение започва от съществуващ водопровод в населеното място на с. Миладиновци, преминава през поземлени имоти с идентификатори: 48101.144.368 – с НТП За местен път, 48101.28.68 - с НТП Пасище, мера, 48101.28.69 - с НТП За селскостопански път, 48101.25.361 - с НТП За селскостопански път, 48101.144.6 - с НТП За селскостопански път, 48101.144.8 - с НТП За селскостопански път и стига до 48101.144.2 - с НТП За стопански двор по КККР, находящи се в землището с. Миладиновци, Община „Тунджа", Област Ямбол, и има обща дължина – 1498м. Проектите с пълна текстова и графична част на парцеларния план са на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в сградата на Община „Тунджа" - Ямбол с административен адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, всеки работен ден.