Обявление
Сряда, 12 Февруари 2020г. 07:14ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е Заповед № РД – 07- 0099/06.02.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот III267 ЗА СЕМЕЕН ХОТЕЛ, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, КАФЕ – БАР И ЖИЛИЩЕ в кв.41 по ПУП на с. Миладиновци, община „Тунджа", област Ямбол, като се смени отреждането на „За център за настаняване от семеен тип за стари хора" и се определят линии на застрояване, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.