Обявление
Сряда, 12 Февруари 2020г. 07:13ч.    Печат

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 68878.17.50 по КККР, находящ се в землището на с. Стара река, община „Тунджа", област Ямбол, като се обособи урегулиран поземлен имот с отреждане - за жилищно застрояване и се определят ограничителни линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.