Обявление
Сряда, 12 Февруари 2020г. 07:13ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 35028.26.62, като се обособи урегулиран поземлен имот с отреждане - за база за съхранение на селскостопанска техника и изменение на Плана за застрояване на урегулиран поземлен имот I26.59 за плувен басейн, заведение за обществено хранене и обитаване , представляващ ПИ с идентификатор 35028.26.59 по КККР в землището на с.Кабиле, като се направи свързано застрояване между двата имота, съгласно приложена скица-предложение и техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината.