Обявление
Четвъртък, 28 Ноември 2019г. 13:04ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот X549 в кв.69 по ПУП на с.Роза, община „Тунджа", област Ямбол, като се раздели на два урегулирани поземлени имота и се определят линии на застрояване, съгласно приложените чертежи.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 
Банер