Обявление
Четвъртък, 24 Октомври 2019г. 13:40ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен на ПУП-ПП за обекти: „Реконструкция и почистване на р.Азмак от моста на пътя с.Кабиле - с.Жельо войвода до заустването и в р."Тунджа" и „Корекция на „Азмак дере" от моста на пътя с.Кабиле – с.Жельо войвода до с.Глуфишево", част от строеж/обект „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия", Ямбол - Карнобат от км. 276+200 до км. 325+280" за частта от трасето преминаващо през землището на с.Кабиле, землището на с.Хаджидимитрово и землището на с.Дражево, община „Тунджа", област Ямбол.

Подробният устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр.Ямбол.

 
Банер