Обявление
Четвъртък, 24 Октомври 2019г. 13:39ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1082/14.10.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XII552, урегулиран поземлен имот ХI553, урегулиран поземлен имот V557 и урегулиран поземлен имот IV558 в кв.48 по ПУП на с.Генерал Инзово, община „Тунджа", област Ямбол, като се променят регулационните граници между урегулираните поземлени имоти и се определят линии на застрояване, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Банер