Обявление
Четвъртък, 11 Април 2019г. 10:07ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0317/04.04.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 05902.51.148 в Стопански двор по КККР в землището на с.Бояджик, като се обособи УПИ с отреждане „за производствена и складова дейност", съгласно приложена скица предложение и задание за проектиране, които са неразделна част от заповедта.

 
Банер