Обявление
Сряда, 14 Ноември 2018г. 08:48ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 1121/01.11.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват: Подробен устройствен план – проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ ХI общ. И Х общ. в кв.19, по ПУП на с.Търнава, община „Тунджа", област Ямбол и инвестиционен проект за гараж за четири автомобила.