Обявление
Четвъртък, 11 Октомври 2018г. 07:25ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № ДС-04-00010/02.10.2018г. на Областен управител на област Ямбол, с която се одобрява техническо задание и се разрешава на Министерство на регионалното развитие и благоустройството да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за линеен обект: „Външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС „Ормана", находящ се на територията на община Ямбол и община „Тунджа", преминаващ през землището на с.Кабиле, община „Тунджа", област Ямбол.

Заповедта и техническото задание са на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр.Ямбол.

 
Банер