Обявление
Четвъртък, 11 Октомври 2018г. 07:24ч.    Печат
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0966/03.10.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация за УПИ XV133 и УПИ XVI133 в кв.16 по ПУП на с.Стара река, община „Тунджа", област Ямбол, като се измести регулационната линия между тях, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП-ПР, неразделна част от заповедта.