Обявление
Четвъртък, 11 Октомври 2018г. 07:24ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 688 от Протокол № 42/28.09. 2018 г. с което изменя Решение № 458 от 21.08.2017г., както следва:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 10776.15.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) с начин на трайно ползване-нива, с площ 10,000 дка, в местност „Кривото кюше", находящ се в землище на с.Веселиново, община „Тунджа", с цел промяна предназначението от нива за Цех за производство на студено пресовано масло от черупкови и костилкови култури.