Обявление
Петък, 14 Септември 2018г. 07:31ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0828/14.08.2018г. за разрешаване за изработване на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване на урегулиран поземлен имот ХIII-116 и VI-110, като се приведат регулационните линии към съществуващите на място граници на поземлен имот №1096 ипоземлен имот №110 в кв.29 по ПУП на с.Тенево.

 
Банер