Обявление
Петък, 14 Септември 2018г. 07:30ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0829/14.08.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива: Подробен устройствен план – Парцеларен план и инвестиционен проект за изграждане/възстановяване на път за противопожарни нужди в общински горски територии, минаващ през поземлени имоти: 447562.24.114, 47562.24.115, 47562.24.116 и 47562.83.18 по КККР в землището на с.Меден кладенец, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Банер