Обявление
Петък, 14 Септември 2018г. 07:29ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0808/08.08.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ XV237, УПИ XVI236 и УПИ XIV238 в кв.28 по ПУП на с.Генерал Инзово, община „Тунджа", област Ямбол, като се промени отреждането „за производствена, складова дейност и обитаване", съгласно приложен проект–предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, неразделна част от заповедта.

 
Банер