Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:47ч.    Печат

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0882/06.07.2021 г. за разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I 15,40 за цех за производство на студено пресовано масло от черупкови и костилкови култури с идентификатор 10776.15.40 по КККР на с. Веселиново, общ. „ Тунджа", обл. Ямбол, като се образува УПИ I 15,40 за цех за производство на студено пресовано масло от черупкови и костилкови култури и фотоволтаична централа и се определят ограничителни линии на застрояване.